Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu / Return On Equity (ROE) là gì?

Phương pháp tính tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là phương pháp quan trọng trong đánh giá sự hoạt động của công ty đó có hiệu quả hay không. Nó cũng là một chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư dùng để so sánh cổ phiếu của các công ty … Đọc tiếp